רתאב שומישה יאנת

.רתאה ךרד שומיש השענ םהב תונכותלו םירושקה םירתאל Astal TOTF Mobile רתאל םיאבה םיכורב
שומישה ןכש ,הדיפקב םתוא ארק אנא .ןלהל םיטרופמה םיאנתל ףופכ הנכותבו רתאב שומישה
.הלא םיאנתל ךתמכסה לע דיעמ הרציש תונכותב שומישהו "מ'עב הנכותו תועקשה לטשא" תרבח לש טנרטניאה ירתאב
העדוה תריסמב ךרוצ אללו ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תעל תעמ ,שומישה יאנת תא ןכדעל תוכזה תא המצעל תרמוש לטשא
,ךתוא ןכדעל רשפאה לככ לעפת לטשא ,רומאה ףא לע .רתאב םמוסרפ עגרמ ובייחי ולא םיאנתו שארמ יהשלכ
. הלא שומיש יאנתב (ולוחי םא) ולוחיש םייוניש לע ,רתאב םוסרפ תועצמאב


,ול םיוולנה תונכותהו טנרטניאה ירתאבו הז רתאב עדימהו םיתורישה
,הנעט לכ ךל היהת אל .םדאו םדא לכ לש ויכרצ םמיאתהל ןתינ אל .(AS IS) םהש תומכ שומישל םינתינ
תובוגתה וא ךיכרצל םתמאתה ,םהיתולבגמ ,םהיתולוכי ,םיתורישה לש תונוכת ןיגב לטשא יפלכ השירד וא העיבת
.רתאב ךמעטמ םיצבק וא עדימ ,םיטרפ םוסרפ (ללכב םא) ררועיש
.האלמהו תידעלבה ךתוירחא לע אופא השעי םיתורישב שומישה

.םישנל ףא ,ןבומכ ,םיסחייתמ םהו ,דבלב תוחונל דעונ רכז ןושלב הלא שומיש יאנתב רומאה


יללכ
- "מ'עב הנכתו תועקשה לטשא תרבח" ועמשמ ןלהל "לטשא" חנומה - "לטשא"
.המעטמ ימ לכו ,היתוינמ ילעב ,הידבוע ,הילהנמ תוברל

.לטשא תולעבבש םירתאהמ דחא לכל סחייתמ "רתא" חנומה - "רתא"
הלא לש םמעטמ ימ וא םרוג וא/ו ףוג וא/ו םדא לכ ועמשמ ןלהל "שמתשמ" חנומה - "שמתשמ"
,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תורישה םע רשקתמ וא רשק רצוי וא/ו רתאל סנכנ רשא
.הלא םיאנתל ותופיפכו ותמכסה תא אטבמ ךכבו

רתאב םישמתשמה ידי לע םירצונה םינכתהו עדימהו הז רתאב םסרפתמה עדימה - "עדימ"

שומישמ האצות ךל םרגיש רחא וא יפסכ ףיקע וא רישי קזנ לכל תיארחא היהת אל לטשא
םיתורישהמ הזיא תועצמאב עיגת םהילאש ,םירתאב עיפומש עדימה לע תוכמתסה וא/ו
.רתאב

םידדצ ידי לע ומצע רתאב ומסרפתיש םינכתו עדימל םג תוירחאב אשית אל לטשא
.םהב שומיש וא םהילע תוכמתסהמ עבנתש האצות לכל וא םיישילש

,תוקספה אלב וא םרדסכ ונתניי ,וערפוי אל היתורישש תבייחתמ הניא לטשא
היבשחמל תישרומ יתלב השיג ינפמ םיניסח ויהיו ,תויועט אללו החטבב ומייקתי
יווקב ,הנכותב ,הרמוחב ,לכהו -םילשכ וא תולקת ,םילוקלק ,םיקזנ ינפמ וא
.היקפסמ ימ לצא וא הלצא ,תרושקת תוכרעמבו
שמתשמה תובוחו תויוכז

שמתשמה תויוכז
שומישה ןפואלו עדימל ,ןכותל תועגונה ויתויוכז לכ לע שמתשמה רתוומ רתאב שומישה ידי לע
.שמתשמה רציש טנרטניאה יפדבו וב לולכה עדימבו ,וילא תוולנה תונכותבו רתאב
,םיירחסמ תומשבו םינמיסב ,םירצוי תויוכזב העיגפ ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ךא תוברל , ויתויוכז לע רתוומ שמתשמה
.'וכו םיטנטפבו םימגדמב ,ינחור ןיינק

שמתשמה תויובייחתהו תובוח
:ןמקלדכ לטשא יפלכ בייחתמו ריהצמ שמתשמה
,ול (ורסמיי םא) ורסמיש תויחנהלו הלעפה תוארוהל ףופכבו ןיד לכ תוארוהל ,הלא שומיש יאנתל םאתהב רתאב שמתשי יכ *
,ןיד לכ י"פע םירוסאה הלועפ וא השעמ עוציב ךרוצל רתאב שומיש השעי אל יכו ,לטשא י"ע ,תעל תעמ
:עורגל ילבמ ךא תוברל ,םירוסא לדחמ וא השעמ לכ ןיגב ,הנושארה התשירדל דימ לטשא תא תופשל בייחתמ אוהו
שומיש וא/ו םירחא םיבשחמל בשחמ סוריו תרבעה וא/ו ןידכ אלש בשחמ יצבקל וא/ו רמוחל הרידח .א
.םיבשחמה קוחל דוגינב - םירחא םיבשחמל הערפה וא/ו
תווהל לולעה וא/ו םירחא י"ע םיתורישב שומיש תלבגה וא/ו הערפה וא קזנ םורגל לולעש שומיש לכ .ב
,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ךא תוברל ,םירחא לש תורחאו תוניינק תויוכז לש הרפה וא העיגפ
םישמתשמל ינורטקלא ראוד תועדוה חולשמ ,'וכו םיטנטפבו םימגדמב ,םיירחסמ תומשבו םינמיסב ,םירצוי תויוכזב העיגפ
.טנרטניאה תשרב לבוקמה תוגהנתה דוקל דוגינב וא תועדוהה וא םילבקמה דצמ תונולת ררועמה ןפואב

,תויטפשמ תואצוה תוברל ,האצוה וא/ו ןדבוא וא/ו דספה וא/ו קזנ לכ ןיגב ,ןכ תושעל השירד תלבק םע דימ לטשא תא הפשי יכ *
םיתורישב וא/ו תונכותב וא/ו וא/ו רתאב וכרד השענש וא/ו השעש שומישמ האצותכ והשלכ ישילש דצל וא/ו הל ומרגי רשא
.רתאב שומיש ךרוצל לטשא ידי לע ול (ורסמנ םא) ורסמנש תוישיא תואמסיסב וא/ו

,לטשא ידי לע הלאכ ול ורסמייש לככו םא) תוישיאה ויתואמסיס תא ,םירחאל וא רחאל ,ריבעי אלו הלגי אל ,דוסב רומשי יכ *
,לטשא י"ע ול (ורסמיי םא) ורסמיי רשא ,טנרטניאה תשרל השיגה יעצמא תא וא/ו (הסינכ תמסיסו שמתשמ םש הז ללכבו
.בתכבו שארמ ,ךכל לטשא תמכסה תא לביק םא אלא

טוקנל ךרוצהו םיעצמאה תא ןיא לטשאלש ול עודי יכו ,ותויטרפ לע רומשל ךרוצ לכמ הרוטפ לטשא יכ *
.רתאה ךרד ריבעמ אוה ותוא עדימהו םיישיאה ויטרפ ,ותויטרפ לע ונגיש תולועפב

רציש טנרטניאה יפד ןכות ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ךא תוברל , רתאה לש ןכותהו עדימה ול עודי יכ *
.עדימה תונוכנ לע תוירחאמ לטשא תא תאזב רטופו ,חטבואמ וניא ,רתאב שומיש י"ע ורצונש וא/ו
תוירחאהו (18 ליג לעמ) דבלב םיריגב שומישלו הייפצל םירתומ רשא םירתא תויהל םייושע טנרטניאה תשרבש ול עודי יכ *
.דבלב שמתשמה לע הלח רומאכ שומישהו הייפצה לע חוקיפו שומישל

,רתאב שומיש וא/ו הסינכ ונממ עונמל טילחת הרבחהו הדימב יכ שמתשמל עודי *
בשחמ וא/ו ןופלט תועצמאב תוברל ,איהש הרוצ לכב רתאב שמתשהל וא/ו סנכיהל וילע רסאנ
רחא שמתשמ םש וא/ו אמסיס תחת וא/ו רחא


תויטרפ
טוקנל ךרוצהו םיעצמאה תא ןיא לטשאל,שמתשמה תויטרפ לע רומשל ךרוצ לכמ הרוטפ לטשא
.רתאה ךרד ריבעמ אוה ותוא עדימהו םיישיאה ויטרפ ,ותויטרפ לע ונגיש תולועפב
םריבעהל וא/ו שמתשמה יטרפב שומיש תושעל ותמכסה תא לטשאל תאזב ןתונ שמתשמה
.ישילש םרוג לכל

טנרטניאה תשרב םירבעומה םינכתו עדימ לכש םישמתשמה תא תאזב הריהזמ לטשא
.ישילש דצמ םיפוגל םיפושח הינופלטהו


םיתורישה לש הקספה וא קותינ

,רתאל הערפהל םורגל לולעה שומיש השוע וא השע שמתשמ ןהב תוביסנב
תילילפ וא תיחרזא הלווע הווהמה ןפואב וא ,םירחא םישמתשמל
.תמדקומ העדוהב ךרוצ אלל ,שמתשמל םיתורישה תקפסא תא קיספהל וא/ו ליבגהל וא/ו םוסחל תיאשר לטשא היהת

,שמתשמל םיתורישה תקפסא תא קיספהל וא/ו ליבגהל וא/ו םוסחל תיאשר היהת לטשא
.תמדקומ העדוהב ךרוצ אללו רבסה ןתמ אלל םיסנניפו םיילכלכ םילוקישמ

,ליעל רומאכ ,םיתורישה תלבגהב וא הקספהב ,המיסחב ןיא
. הלא שומיש יאנתל םאתהב תע לכב גוהנל שמתשמה לש ותבוחמ עורגל ידכ


טופיש םוקמו ןיד

.לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי רתא שומישה לע
ונה רתאהמ וא הז םכסהמ עבונה ןיינעו רבד לכ ןיגב ידעלבה טופישה םוקמ
.ביבא-לת זוחמב םיכמסומה טפשמה יתבב